Archive for category Undervisning

OEB: Reklame jeg lot meg påvirke av

Utstillingsområdet er en sentral del av konferansen Online Educa. Her kan en i tillegg til å sikre seg penner og mye annet gratis stash få et innblikk i noe av det nyeste innen digital læringsteknologi. Dette er noe av det jeg la mest merke til:

3D-teknologi fra 4System: Jeg er involvert i arbeidet med bibliotekets 3D-lab, og ser daglig hvilken iver denne teknologien vekker hos studentene. Jeg ser derfor med en viss interesse på hvordan selskapet 4System prøver å bruke 3D-simulering innen pedagogikk. Bruksområdene de har valgt er samtale med kunde/klient, og simulering av reparasjoner.

Dette ser i og for seg interessant ut, og jeg er ikke i tvil om at 3D vil finne en naturlig plass innenfor utdanning i den aller nærmeste framtid. Når det er sagt lurer jeg litt på om det 4System her tilbyr egentlig er noe nytt. For meg minner det veldig om et litt avansert dataspill. Gaming er noe annet som sikkert kan brukes mer i undervisning, og grensen mellom disse teknologiene er flytende.

Vidformatvideo fra Presentations 2Go: Streaming av forelesninger er allerede en etablert teknologi, men slik det fungerer i dag er det mildt sagt flatt. Å se en foreleser på  en skjerm i todimensjonalt fotmat gir mest en følelse av å se på TV, og da kan en lett miste fokus.

For å gi en mer realistisk opplevelse av forelesning kan selvsagt 3D være en mulighet. Video i 360 graders format kan være en annen vei å gå, og det er dette Presentations 2Go tilbyr. De innrømmer at foreløpig er det krevende å streame på denne måten. Det krever en veldig stor båndbredde både hos sender og mottaker.

Med andre ord er vi kanskje ikke helt der ennå at dette er realistisk, men det er nok ikke mange år før denne hindringen er ryddet av veien. Kan en da tenke seg streaming i 360 graders vinkel, og gjerne med mulighet for interaksjon mellom foreleser og studenter som sitter på forskjellige steder i verden? Det åpner helt nye muligheter for skikkelig nettbasert undervisning.

Eurekos: Eksisterer det noen bred enighet om at Itslearning er den mest geniale løsningen? Er alle enige om at dagens LMS er det ultimate for framtidens undervisning? Mitt inntrykk er at en slik enighet ikke eksisterer. Jeg har også selv brukt Itslearning fra begge sider, både som student og underviser. Jeg er måtelig imponert. Det fungerer, men starter ikke akkurat noen revolusjon.

En løsning som Eurekos kan kanskje være et alternativ. Mitt inntrykk er at dette systemet bruker nettets muligheter til kommunikasjon og deling på en bedre måte enn dagens LMS, og det virker mer fleksibelt.

Talkwall (Samtavla): Stilig verktøy utviklet på UiO. Med dette verktøyet kan alle som er til stede på en forelesning eller et møte bidra med spørsmål og innspill via Twitterlignende meldinger. Bra for å få til interaksjon, og bryte opp den ensidige monologen som en forelesning ofte ellers kan være. Talkwall er gratis å bruke.

ITNedu: Dette er egentlig ikke noe veldig nytt og spennende. Det er rett og slett et bibliotek med faglige videoer som en kan kjøpe tilgang til, og så bruke i undervisning slik en ønsker. Grensesnittet ser bra ut, og videoene virker å være av bra kvalitet. Det en først og fremst må overveie før en kjøper en slik tjeneste er om den gir noe mer enn det en kan finne gratis på Youtube og Vimeo.

Turnitin: Dette ser ut som et bra verktøy å bruke for forelesere til å sjekke studenters tekster for plagiat, og gi tilbakemelding på tekstene deres.

Til slutt slenger jeg inn en liten brannfakkel: Er det noen god grunn for at UiS ikke er med i Fleksibel utdanning Norge? Som dere kan se av medlemslista deres er de fleste andre universitet allerede medlemmer.

Jeg gjør oppmerskom på at dessverre har ingen av leverandørene jeg nevner gitt meg betaling for å bli med på lista.

JDD

Legg igjen en kommentar

Lesegruppa, 25. februar 2013

Jeg hadde valgt ut denne artikkelen til lesegruppa denne gangen:

«You Just Type in What you are Looking for» : Undergraduates’ Use of Library Resources vs. Wikipedia

Som tittelen tilsier handler den om studenters bruk av Wikipedia i forhold til bibliotekets ressurser. I og for seg et viktig tema, som det vel er skrevet en del om før. Likevel er det andre aspekter ved denne artikklen som vi fant det mer interessant å diskutere. Det viste seg nemlig at når de jobbet kvalitativt med å spørre en studentgruppe om spørsmål i forhold til dette kom det fram mye overraskende og oppsiktsvekkende om hvordan de ser på biblioteket generelt sett. Det er store forskjeller balnt studentene, fra «avid users» helt ned til det som de kaller «library avoiders». Sistnevnte gruppe har «lidelsen» library anxiety. Å måtte forholde seg til biblioteket får dem til å føle seg bortkomne, dumme og mindreverdige. Det sier seg selv at dette er noe de helst unngår. Er det noen grunn til å tro at vi ikke også har noen av disse på UiS?

Vi snakket en del om hvordan vi møter studentene. Vi må for all del møte dem på deres nivå, samme hvor lavt det måtte være. Det er viktig at de ikke opplever det å gå på biblioteket som en avsløring av deres manglende kunnskaper. Alle må få likeverdig hjelp på det nivået de er, gjerne gjentatte ganger.

Kontant med de faglig ansatte er viktig, det understrekes både i artikkelen og av våre egne erfaringer. Det er de som er studentenes forbilder og autoritetspersoner, deres ord veier tungt.

Kurs er også viktig, det understrekes i artikkelen at «library anxiety» kureres ikke av digitale tjenester, inkludert fancy nettkurs. Personlig kontakt med levende mennesker er det som må til. For de fleste av oss bør vel akkurat det komme som en helt minimal overraskelse.

Ellers er det viktig at vi arbeider kunnskapsbasert for å videreutvikle våre tjenester, vi må spørre brukerne. Brukerundersøkelsen har vært positiv, og den har vi brukt godt. Den skal gjentas neste år, men det finnes andre måter å få kunnskap om hvordan vi ligger an. Evalueringsskjemaer, avgrensede brukerundersøkelser og intervjuer med en mindre gruppe brukere (f.eks. PhD) ble nevnt. Sistnenvnte metode er brukt i artikkelen vi gikk gjennom i dag, og det har de helt tydelig fått mye ut av.

JDD

Legg igjen en kommentar

UBiS og Forskningsdagene 2011

Forskningsdagene ble markert med en rekke arrangement landet rundt fra 23.9 til 2.10. Universitetsbiblioteket fikk også forespørsel om å bidra i år, i anledning Forskertorget her ved UiS. Forespørselen kom fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen, som har ansvaret for dagene på UiS. 30. september møtte over 400 10.-klasseelever fra noen av byens ungdomsskoler opp for å delta på en forelesning, møte forskere i action på Forskertorget ved Tjodhallen, og for å få en omvisning i biblioteket.

Anne Beth, Inger og Mona laget et opplegg for gruppevis omvisning av klassene hvor vi la vekt på å vise fram biblioteket som det største fagbiblioteket i Rogaland, vise studenter som jobber og leser, og vise biblioteket som et sosialt møtested på campus. Anne Beth sørget for å tilpasse manuset til målgruppen, og Inger laget i tillegg en «mini-kjemiforelesning» på 5 minutter.

Tor og John David stilte sporty opp som gruppeledere, og vi hadde en klasse hver som vi fulgte på tre poster rundt i biblioteket. På den fjerde sto Inger og snakket om mineraler i naturen og knyttet det opp til de to utstillingene vi har i biblioteket.

Det gikk veldig greit å dele de store trinnene inn i grupper i biblioteket, og på hver post måtte gruppeleder holde seg innenfor oppsatt tidsmargin.

De tre postene utenom Ingers  post var fordelt som følger: en post i området ved kjemibøkene (540). Her fortalte vi om hvilken faglitteratur vi har innenfor 500-gruppa, litt hvordan faglitteraturen er organisert og viste en kjemibok. Neste post var nede ved 900-gruppa, i området med skulpturen og gruppebordene. Her fortalte vi litt om hvordan studentene bruker biblioteket, viste dem studenter som satt og jobbet, og fortalte dem  om «det usynlige nettet» . Som et eksempel på dette viste vi et søk i kjemidatabasen «Scifinder».

Neste post var i nærheten av rotundene. Vi fortalte her litt om hvorfor studentene trenger biblioteket, hva de får hjelp til av oss bibliotekarer, litt om skrankene. Presiserte hvor viktige tidsskriftene er for både studenter og ansatte – eks.  «Creen Chemistry». Her ble det også anledning til å snakke litt generelt om hvordan det er å være student ved et universitet, sammenlignet med hvordan de opplever sin hverdag på ungdomsskolen.

På grunn av logistikken startet vi som viste elevene rundt på forskjellige poster, derfor er det ikke noen post som er først eller sist her. Vi la nok også vekt på litt forskjellige ting på de ulike postene. Til tross for enkelte  individuelle tilpasninger sørget det oppsatte manuset for at alle elevene fikk med seg en del felles punkter.

,

Legg igjen en kommentar

Studenter sender postkort for mer moderne undervisning

Jeg hadde tidligere i dag gleden av å snike meg inn på Uninett-konferansen her på UiS og overvære et  foredrag av Synnøve Mjeldheim Skaar, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Hun fortalte om en postkortaksjon de nylig har hatt ved de fire største universitetene. Der sendte til sammen 9000 studenter postkort til sine forelesere for å gi uttrykk for at de vil ha en mer moderne undervisning. Så og si alle disse studentene vil ha mulighet  til å bruke PC under eksamen, det er en utbredt frustrasjon over at en fortsatt bruker penn og papir. Mange vil også ha mer bruk av podcast, e-bøker  og andre moderne undervisningsformer.

I følge Skaar er det en felles oppfatning i studentparlamentene at forelesere bruker for  lite digitale verktøy, universitetene oppfattes som en versting innen digital  utvikling. Ledelsen ved institusjoenene er ofte positive, men foreleserne viser motvilje,  og i noen tilfeller direkte aggresjon. I forbindelse med postkortaksjonen hadde mange forelesere uttrykt sterk skepsis, de er redde for at podcast vil rett og slett erstatte dem, og at studenter ikke lenger vil  komme på forelesninger. Skaar understreket at dette ikke er deres formål,  og at de  heller ikke vil  se på det som hverken ønskelig eller naturlig. Campus er fortsatt det naturlige stedet  for læring.

Et moment hun la sterk vekt på er universell utforming, og at universitetene skal være åpne for alle. Alle lærer ikke på samme måte,  og mange studenter er i livssituasjoner der det ikke nødvendigvis er så enkelt å alltid  komme på de tradisjonelle forelesningene. I slike situasjoner kan podcast være  et godt hjelpemiddel. Allerede i dag tar mange studenter opp forelesninger de er  på, med eller uten tillatelse. En del av dette havner på nettet, og det er ikke alltid heldig. Det ville være bedre om universitetene selv tar tak i dette.

Konklusjonen hennes er at en bør avslutte debatten om en er for eller mot bruk av digitale læringsformer, en bør heller se på hvilke læringsformer som kan benyttes hvor. Aksjonen viser helt tydelig at  studenter vil ha podcast, e-bøker og PC på eksamen. De som begynner å studere i dag er vant til å bruke PC i skolearbeidet, de har hatt bærbar PC gjennom hele videregående og sikkert lenger enn det.

Aksjonen har fått en del medieoppmerksomhet, bl.a. i Stavanger Aftenblad.

JDD

Legg igjen en kommentar

Undervisning i informasjonskompetanse

(Foredrag av Mariann Løkse, Universitetet i Tromsø.)

Det er en del forvirring ute på fakultetene angående hva biblioteket egentlig driver med på i undervisningen om informasjonskompetanse, mange faglig ansatte forstår hverken selve begrepet eller hva det er vi vil lære studentene. Studentene søker i Google, er fornøyd med det og problematiserer ikke resultatene de får. Det er en utfordring å få dem til å reflektere rundt dette og forstå at det kanskje finnes bedre løsninger for informasjonsinnhenting.

På kursene ved UiT snakker Løkse om verdien av å skrive godt og forståelig, hun gir en kjapp innføring i godt akademisk språk. Dette er noe studentene setter pris på, og det er helt sikkert veldig nyttig, men det er ikke sikkert at alle kan gjøre dette så godt som henne. Løkse har bakgrunn som litteraturviter, så hun har kanskje enkelte faglige forutsetninger de fleste andre ikke har

Studenter er interessert i begrepet “Digital natives”, de føler at det handler om dem.

I Tromsø går 75% av bibliotekets mediebudsjett (det er på til sammen 34,7 millioner) til innkjøp av digitale ressurser. Løkse pleier å opplyse om dette for å få studenter til å reflektere over at biblioteket er “gratis”. De har også praktiske øvelser i å skrive referanser, og de diskuterer plagiat. For å få i gang diskusjon om dette temaet henviser hun ofte til Jude Carroll.

Når det gjelder evaluering av kursene oppnår de høy svarprosent ved bruk av evalueringsskjemer på papir, som deles ut etter forelesningen. De får 90% svar på denne måten, mens lignende skjemaer som sendes ut digitalt ved hjelp av Questback kanskje får toppen 30%. Enkelte ting fungerer tydeligvis fortsatt best på papir.

Etter dette foredraget ble det en god diskusjon, noe det forøvrig har vært etter de aller fleste av foredragene på konferansen. Knut Hegna kom med et tankevekkende innlegg: Informasjonskompetanse er et uklart ord, og uklart sagt er uklart tenkt. Begrepet handler  i bunn og grunn om å finne og bruke litteratur. Vi må finne ut hva som er vår kompetanse, og hva som for eksempel er veileders ansvar. Han savner en debatt om avgrensning mot fagmiljøet. Hvem skal ta opp hva? Hva skal vi lære studentene, og hva er veileders eller andre fagpersoners ansvar?

Løkse har lagt ut hele presentasjonen sin på Slideshare.

John David

Legg igjen en kommentar