Archive for category Norsk Vitenskapsindeks

Christin seminar 12.10.2010

Current Research Information System in Norway (Christin) skal bli et nasjonal system for forskningsinformasjon gjeldende for institusjoner i universitet- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Har ambisjon om å dekke alle norske forskningsmiljer på sikt. Skal samle Norge til ett forskningsrike. Formålet er å gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig for alle. Man regner med økt samfunnsmessig utbytte ved å se på forskning i flere institusjoner i sammenheng. Christin skal ha en resultatmodul (NVI), en prosjektmodul og en kompetansemodul. Systemet skal også inneholde register og brukerinstitusjoner, personregister over norske forskere og register ogver fagområder det forskes ved. Det skal opprettes et tvisteorgan for publikasjonsdata. Bygger på et europeisk system: eurochris

Kunnskapsdepartementet styrer Christin, UiO er vertsorganisasjon. Det er avsatt 20 årsverk av dem er 6 årsverk overført fra ABM-utvikling til arbeid med konsortieavtaler og biblioteksoppgaver.

Norsk vitenskapsindeks (NVI) er Christins publiseringsdatabase. Formålet er å dokumentere vitenskapelig publisering og rapportere til finaniseringssystemene. Fra 1. 1. 2011 skal alle 3 sektorer bruke NVI for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Det er funksjonaliteten i Frida som videreføres, Frida er brukt av flere universitet tidligere, ForskDok fra Bibsys skal ikke brukes lenger. Adressen forfatterne har brukt på publikasjonen skal ligge til grunn for kreditering og registrering i ett felles system innebærer at hver publikasjon kun registreres en gang. Ingen kan rapportere publikasjoner uten at alle deltakende institusjoner har godkjent rapporteringen. Alt som er registrert i Frida og ForskDok skal konverteres til NVI.

Open access. Regjeringen sier at all offentlig finasiert forskning skal være åpent tilgjengelig. Det skal formuleres krav som sikrer at NVI bidrar til at en større del av vitenskapelige artikler blir åpent tilgjengelig ved hjelp av intergering mot åpne arkiv. Viktigste krav er at NVI skal inneholde funksjonalitet for innlevering av fulltekstdokumenter til institusjonelle arkiv og inneholde funsjonalitet for viderekopling til fulltekstdokumenter.

UHR’s publiseringutvalg har som oppgave å behandle prinsipielle spørsmål og tvilstilfeller ifm rapportering av publikasjoner og inkludering av publikasjonskanaler på nivå 1. Fagråd avgjør om publikasjoner oppgraderes til nivå 2, publiseringsutvalget koordinerer dette. Alle kan melde inn nye kanaler til NSD innen 31.12. Tilbakevireknde kraft for inneværende år. Nasjonale fagråd nominerer til nivå, har egen frist. Utvalget jobber særlig med kvalitetssikring ifm rapportering og publikasjonskanaler. HK

Legg igjen en kommentar

Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

Asgeir Fløtre fra KD snakket om NVI, en felles database for registrering og dokumentasjon av norsk forskning. Bakgrunnen for opprettelsen av denne basen er at finansieringen av norsk forskning er resultatbasert, derfor trenger en god dokumentasjon. Tidligere har det kun vært gode systemer for dette i UH-sektoren, NVI vil dekke all forskning, forhåpentligvis også den som gjøres utenfor offentlig sektor. Det skal bli obligatorisk å registrere sin forskning i NVI, det må det vel være siden basen skal være viktig for fordelingen av forskningsmidler.

NVI er også strategisk viktig for å få mer Open Access inn i norsk forskning. Alle offentlig finansierte forskningartikler skal publiseres OA. I NVI kan artikler registreres i fulltekst, med lenking mot institusjoners åpne arkiv (f. eks. Brage).

Universitetet i Oslo skal ha det daglige driftsansvaret for NVI.

John David

Legg igjen en kommentar