ubis2null

This user hasn't shared any biographical information

Homepage: https://ubis2null.wordpress.com/

Creating Knowledge VII – Lund, Sweden, 14.-16. august 2013

Inger_Lund The conference Creating Knowledge VII  was held between 14th and 16th of  August in Lund in Sweden.

The conference highlighted information literacy and its role in the transformation of the learning process. It aimed to demonstrate how cross-professional collaboration in higher education leads to a win-win situation for all collaborators.

The University Library of Stavanger were represented by two speakers: Anne Beth Våga and Inger Gåsemyr. The very first day of the conference they presented their roundtable session «Developing library e-learning courses – how to make a fruitful collaboration?» About 32 colleagues attended and they got a short presentation of the three e-learning courses developed by the library and an overview of how the library and the department for web-based education at the university worked to realize the courses. Afterwards the participants worked together in small groups and discussed key matters from the presentation. Each group made summaries and they are published below.

Read the presentation here; Creating KnowledgeVII_Gasemyr_Vaga

Read the summery from the roundtable discussions here; Roundtable discussions

Powerpoint presentation; Lund_CK 2013

The University Library of Stavanger’s E-learning course in English: Writing thesis, using sources

,

1 kommentar

Bruk av søkemotorar og databasar. Innlegg Stavanger 13. desember 2012

Rogaland fylkesbibliotek holdt kurs i «Digital kompetanse» 13. desember på Thon Hotel Maritim i Stavanger. Målgruppa for kurset var ansatte i folkebibliotek og utdanningsbibliotek fra videregående skole og oppover. Se mer om programmet her: http://bit.ly/digikomp

Inger og Mona var invitert til å holde innlegg om «Bruk av  søkemotorar og databasar. Kva kan vi stole på?».

Innlegget kan leses her: Databaser_UBiS_hele foredraget

Powerpoint-presentasjonen med notater kan sees her: Databaser_UBiS_foredrag13desember 
(Notatene ligger som orange markører øverst til venstre. NB! Ligger ikke på alle bildene)

, ,

Legg igjen en kommentar

Bibliotekarenes framtidige yrkeskompetanse – svensk rapport

Lesegruppa på UBiS hadde møte mandag 5. desember 2011 der vi diskuterte artikkelen «Rapport från arbetsgruppen om bibliotekariens framtida yrkeskompetens» . Rapporten kom til sommeren 2011 og er utarbeidet av den svenske fagforbund DIK, som er et forbund for akademikere innen kultur- og informasjonsyrkene i Sverige.

Arbeidsgruppen hadde deltagere fra både store universitetsbibliotek og bybibliotek. Fra universitetsbibliotekene deltok representanter for Uppsala universitetsbibliotek, Chalmers universitetsbibliotek og Stockholms universitetsbibliotek.

Oppdraget til arbeidsgruppen var å identifisere nøkkelkompetanse som bibliotek/bibliotekarer vil trenge med bakgrunn isamfunnsutviklingen. De ulike kompetansene skulle være gyldige for alle typer bibliotek. Kompetansene er viktig i et bibliotek, men ikke nødvendigvis hos alle bibliotekarer. Gruppen har ikke gjort vitenskapelige undersøkelser, men litteraturstudier og samtaler med personer.

Rapporten gir en god oversikt over nøkkelkompetanser for framtiden helt avslutningsvis. Nedenfor nevner jeg derfor kompetanseområdene arbeidsgruppen har identifisert og viser til rapporten for mer detaljer;

  • Digitalisering
  • Lesing
  • Vitenskapelig kommunikasjon (gjelder fremfor alt forskningsbibliotekene)
  • Deltagerkultur
  • Pedagogikk og veiledning
  • Markedsføring
  • Akademikerkompetanse

Vi diskuterte videre  i gruppa;
Hva er definisjonen av kompetanse, både formell og realkompetanse? Hva vil være viktig for oss som undervisningsbibliotek for framtiden, hvordan kartlegge eksisterende kompetanse og hvordan rekruttere den kompetansen en ønsker seg? Hva er viktig av formell kompetanse og realkompetanse? Hvordan utvikle kompetanse hos eksisterende arbeidstakere? Hva  vektlegger dagens og morgendagens bibliotekutdanning? Vi snakket også om hvordan en strategisk kan planlegge med kompetanse.

Neste møte blir mandag 5. mars.

1 kommentar

UBiS og Forskningsdagene 2011

Forskningsdagene ble markert med en rekke arrangement landet rundt fra 23.9 til 2.10. Universitetsbiblioteket fikk også forespørsel om å bidra i år, i anledning Forskertorget her ved UiS. Forespørselen kom fra Strategi- og kommunikasjonsavdelingen, som har ansvaret for dagene på UiS. 30. september møtte over 400 10.-klasseelever fra noen av byens ungdomsskoler opp for å delta på en forelesning, møte forskere i action på Forskertorget ved Tjodhallen, og for å få en omvisning i biblioteket.

Anne Beth, Inger og Mona laget et opplegg for gruppevis omvisning av klassene hvor vi la vekt på å vise fram biblioteket som det største fagbiblioteket i Rogaland, vise studenter som jobber og leser, og vise biblioteket som et sosialt møtested på campus. Anne Beth sørget for å tilpasse manuset til målgruppen, og Inger laget i tillegg en «mini-kjemiforelesning» på 5 minutter.

Tor og John David stilte sporty opp som gruppeledere, og vi hadde en klasse hver som vi fulgte på tre poster rundt i biblioteket. På den fjerde sto Inger og snakket om mineraler i naturen og knyttet det opp til de to utstillingene vi har i biblioteket.

Det gikk veldig greit å dele de store trinnene inn i grupper i biblioteket, og på hver post måtte gruppeleder holde seg innenfor oppsatt tidsmargin.

De tre postene utenom Ingers  post var fordelt som følger: en post i området ved kjemibøkene (540). Her fortalte vi om hvilken faglitteratur vi har innenfor 500-gruppa, litt hvordan faglitteraturen er organisert og viste en kjemibok. Neste post var nede ved 900-gruppa, i området med skulpturen og gruppebordene. Her fortalte vi litt om hvordan studentene bruker biblioteket, viste dem studenter som satt og jobbet, og fortalte dem  om «det usynlige nettet» . Som et eksempel på dette viste vi et søk i kjemidatabasen «Scifinder».

Neste post var i nærheten av rotundene. Vi fortalte her litt om hvorfor studentene trenger biblioteket, hva de får hjelp til av oss bibliotekarer, litt om skrankene. Presiserte hvor viktige tidsskriftene er for både studenter og ansatte – eks.  «Creen Chemistry». Her ble det også anledning til å snakke litt generelt om hvordan det er å være student ved et universitet, sammenlignet med hvordan de opplever sin hverdag på ungdomsskolen.

På grunn av logistikken startet vi som viste elevene rundt på forskjellige poster, derfor er det ikke noen post som er først eller sist her. Vi la nok også vekt på litt forskjellige ting på de ulike postene. Til tross for enkelte  individuelle tilpasninger sørget det oppsatte manuset for at alle elevene fikk med seg en del felles punkter.

,

Legg igjen en kommentar

Om e-bøker og litteraturhus på Time bibliotek, 11. mai 2011

 NBF arrangerte bibliotekfagdag ved Time bibliotek/Garborgsenteret onsdag 11. mai. Tema for dagen var «E-bøker og litteraturhus«, to aktuelle og debatterte  tema den siste  tiden. E-bøkene kommer stadig nærere bibliotekhverdagen, ny teknologi åpner opp for både større utvalg titler og enklere tilgang. Mange store  byer har eller  planlegger SITT litteraturhus, mens bibliotekutdanningen og bibliotekmiljøet stiller spørsmålstegn ved hva kommunene skal med et litteraturhus  når de allerede  har det; biblioteket. NBF ser ikke på Litteraturhusene som noen trussel for bibliotekene, og mener de fint kan eksistere side om side.

E-bøker i biblioteket – blir det noe? Geir Karlsen, biblioteksjef Kongsberg bibliotek, presenterte Buskerud-prosjektet og deres erfaringer med e-bøker i de små  bibliotekene. Drammen bibliotek, Kongsberg bibliotek, Nore og Uvdal bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek fikk støtte av daværende ABM-utvikling til å jobbe  fram en felles løsning for tilgang til og utlån av e-bøker og lesebrett. Bibliotekene kjøpte inn egne lesebrett som ble lånt ut til lånere med nasjonalt lånekort  utstedt på disse bibliotekene. De fikk laget en egen portal hvor lånerne kunne velge e-bøker og låne de/reservere utlånte titler. På sikt ønsket de e-bøkene inn i katalogen. Portalen tilbød norske bøker fra Cappelen/Damm og Digitalbok. 5 kunne låne samme tittel, lånetid 4 uker. De ønsket seg et mye bredere og mer allsidig utvalg, tilsammen 800 titler kunne velges innenfor alle kategorier. De fikk heller ikke utlånsstatistikk fra Digitalbok. Tilbudet er populært, lesebrettene var det ventelister på. De ønsket seg alikevel en tjeneste mer som Elib i Sverige hvor en betaler for de titlene som er utlånt, eventuelt en differensert løsning hvor en i en periode betaler mer for de nyeste bøkene og har flere eksemplarer tilgjengelig en periode. For rettighetshaverne skal kunne tjene på dette også. For å kunne lese bøkene måtte lånerne registrere seg på lesebrettene med en egen Adobe ID, noe som skapte mange problemer og unødvendige hindringer for lånerne. Det var rett og slett for komplisert i dag. Men de ihuga e-bok-tilhengerne fikk det fint til, og lesebrettene var populære i alle aldersklasser. Særlig glade var de for å se kategorien menn 25-40, som før ikke brukte bibliotekets tjenester.

«Rapport fra Ryfylkeprosjektet» ble presentert av Nina Olaussen, biblioteksjef i Forsand bibliotek.  Bibliotekene i Sauda, Suldal, Finnøy, Hjelmeland, Strand og Forsand har etablert Ryfylkebiblioteket, som er et samarbeidsprosjekt om felles utnyttelse av elektroniske ressurser. Ryfylkebiblioteket er underlagt Ryfylke interkommunale selskap, og det er søkt om regionale prosjektmidler til opprettelse av en utlånsmodul for elektroniske media og til et felles biblioteksystem. Det er utarbeidet kravliste til en e-bokløsning, og anbud fra leverandører er lagt ut på Doffin. I prosessen har Olaussen erfart viktigheten av å ha en fungerende prosjektgruppe samt å ha forankring i egen organisasjon. Når det gjelder styringen av Ryfylkeprosjektet, har det vært ønskelig å ha fokus på samarbeid og ikke for mye på teknologiutvikling. Erfaringen er videre at investeringsproblematikken ikke bør komme i veien for selve driften, i følge Olaussen. Hun mener for øvrig at gratisprinsippet er verd å beholde.

Inger Undheim, daglig leder ved  Nasjonalt Garborgsenter,  holdt et inspirerende innlegg om senteret, som er samlokalisert med Time bibliotek. Det ses på som en styrke at senteret er plassert sammen med biblioteket. Det skal skal åpne i 2012, og nå planlegges den faste utstillingen i lokalene.  I den forbindelse ønsker senteret seg bøker av og om Arne og Hulda Garborg, og utgivelser av og om andre forfattere som de hadde kontakt med.  Det har allerede kommet inn en god del bokgaver.  Etter orienteringen var det omvisning i lokalene til Garborgsenteret. 

Ingeborg Sanner, prosjekleder for Litteraturhus/Kiellandsenter i Stavanger, informerte om prosjektet. Ønsker mest fokus på innhold – har tidligere vært mest fokus på lokaliteter (dette skal vurderes videre). Prosjektet er i samarbeid med biblioteket på Sølvberget – viktig å utnytte de eksisterende ressursene. Et litteraturhusprosjekt skal ikke være en konkurrent til biblioteket, men utfylle og supplere eksisterende tilbud. Et veldig populært tilbud: forelesninger om ulike emner for barn.

Anne Beth, Anne Liv, Elise, Nina og Mona

, ,

Legg igjen en kommentar

Huelva fredag

Presentasjon av avdelingen for lån og innlån

Maria Alvarez, leder for ”Lending services”,  presenterte arbeidet på avdelingen. 16 personer arbeidet med lån og innlån. De hadde også ansvar for referanseverkene og de eldre bøkene, samt manuskripter og tidsskriftene. Avdelingen holdt til på hovedbiblioteket og hadde også ansvar for transportering av dokumenter til og fra de 8 andre avdelingene ved UHU.

Dokumentene lånes ut i Millenium, http://www.iii.com/products/millennium_ils.shtml
studentene har strekkode på studentkortet. Kortet har chip, slik at de kan bruke det som bankkort.

Avdelingens mål: Sørge for at brukerene får dokumenter fort fra egen eller andres samlinger. Dette skulle i hvert tilfelle gjøres raskt og på den mest effektive måten.

Alle registrerte lånere fikk innlån gratis siden UHU var det største biblioteket i Huelva.

Fakulteter og institutter kunne låne små samlinger og ha på sine lokaler. Lånetid 10 år. Bøker kjøpt for enhetenes penger ble registrert i katalogen slik at andre kunne bestille dem. Etter utlån gikk bøkene tilbake til læreren igjen.

Lånetider:

Lærer – 30 bøker/3 måneder
Studenter – 12 bøker/14 dager
Dr.stud. – 20 bøker/2 måneder
Andre ansatte – 20 bøker/2 måneder
Eksterne – 2 bøker/7 dager

Alle lån kunne fornyes. Ved venteliste ble lånetiden kortet ned til 1 måned. Hvis lånetiden ble overskredet med for eksempel 7 dager, fikk låneren lånekarantene i 7 dager etterpå. Dette gjaldt alle, og ved grove overtredelser måtte det gjøres avtale med lederen av avdelingen for å kunne få låne igjen.

Reserverte bøker måtte hentes innen 2 dager. De hadde et prøveprosjekt hvor intercampus lån kunne hentes i eget bibliotek, skulle max ta 1 dag før låneren hadde dokumentet.

Alle bibliotekene som deltok i konsortiet i Andalucia-provinsen lånte gratis seg imellom. De hadde en felles katalog, hvor studentene måtte bestille ønsket lån. Kom veldig raskt, oftest etter 1-2 dag, bøker kunne lånes i 15 dager. Leveringstid på artikler er 24 timer. Studenter kunne bestille 3, ansatte 5, private 1. Millenium blokkerer for flere lån enn tillatt. Innlån kan fornyes 1 gang.

Men lån utenfor provinsen kostet 5 Euros, artikler 20 Cents/side. Dette var felles i hele Spania. Totalt lånte UHU inn 3000 dokumenter/år. Studentene betaler,  fakultetene betaler for de ansatte. Har vært slik siden 2000, pga. for stort innlån. De gispet av vår 12 000, og de var ikke interessert i å ha innlånsmodul i sin egen katalog. Innlån kunne bestilles på egen nettside, eller på telefon eller epost.

Prioritering av bestillinger:

1)Andalucia 2 ) Spania ellers 3) Nasjonalbiblioteket i Spania 4) BL, Subito

Avdelingslederen avrundet med å si at de jobbet mye med samkjøring av rutiner. Arbeidsguider på alle prosessene lå tilgjengelig på en intern blogg de ansatte hadde tilgang til.

Vi tok farvel med Juan som måtte jobbe videre, og vi spiste en siste lunsj med Minna og Brian. Uka var ubønnhørlig over 😦

Inger & Mona

Legg igjen en kommentar

Huelva torsdag

Elektroniske ressurser

Isabel Lara Diaz, leder arbeidet med elektroniske ressurser

Hun fortalte at periodika er integrert i katalogen, både elektroniske og trykte. De elektroniske må de registrere selv, tittel for tittel. De har registrert ca 27 % av titlene pr. nå. Elektroniske dokumenter kan nås via VPN eller IP-adresse. 70 % nås via IP.

Biblioteket var med i et felles konsortie i Andalucia, CBUA. Da de kom med der, opplevde de at budsjettet deres ble doblet når det gjaldt databaser og elektroniske tidsskrifter.  Konsortiet fikk overført penger til provinsen fra sentrale myndigheter. Siden UHU var et lite universitetsbibliotek sammenlignet med Sevilla, Granada, Malaga osv. betalte de lite for sine tilganger.

Anslagsvis svarte UHU for litt under 50 % av abonnementsavgiftene.  De sa også at utviklingen gikk den veien at konsortiet dekket mer utgifter for hvert år som gikk.

Papirtidsskrift ble kansellert med eng gang de fikk elektronisk abonnement. I løpet av 2009 lastet de ned ca 100.000 pdf (samme som oss).

De har en egen katalog for elektroniske tidsskrifter, lett å bruke, inndelt etter fagområder. Inkluderer OA tidsskrifter.

Har 96 databaser, tar ut detaljert statistikk for hver måned over hvem som er mest ibruk. Sammenligner statistikken mellom universitetene i Andalucia provinsen.

Brukerne kunne søke rett i databasene eller via Meta Search.

Noen kostnader:

Databaser: Totalt: 220 000 Euros / Huelva: 102 000 (795 000 NKr.)

Tidsskrifttilgang (22 000): Totalt: 300 000/ Huelva: 65 000 (507 000 NKr.)

Elektroniske bøker (230 000): Totalt: 81 000 / Huelva: 17 000 (132 000 NKr.)

Digital respository – Arias Montano
http://rabida.uhu.es/dspace/

UHU laget sin egen ”Brage”. De bruke DSpace og oppsett og muligheter var veldig likt Brage.  UHU inkluderte alt i sitt ”arkiv”, både rapporter, artikler,  læremateriale, eksamensoppgaver, tutorials, tv-opptak, radio-opptak, antikvarisk materiale, bilder, materiale fra andre institusjoner som har avtale med UHU, presentasjoner, dokumenter om UHU, studentoppgaver. Dr. Thesis var kronjuvelene i Arias Montano

Biblioteket hadde hovedansvaret, tok i bruk Creative commons http://creativecommons.org/

Torsdag kveld – felles tapas og etterpå var det utendørs fest på torget med spanske visesangere og flamenco-dansere.

Inger & Mona

Legg igjen en kommentar