Arkiver for august 2013

Bournemouth 8.-10. april 2013

Badehus

Badehus

Open Access Storbritannia

Styresmaktene har vært lite positive til Open Access inntil nylig. Man var fornøyd med at alle hadde tilgang til litteratur via fjernlån. 2011 ble det holdt et møte med støttespillere (stakeholders) for universitetsbibliotek hvor det ikke ble stilt spørsmål om OA skulle bli tatt i bruk, men hvor fokus var når og hvordan. Finch group (ledet av Janet Finch) ble nedsatt for å jobbe mot et gjennombrudd. Finch anbefaler å gå for forlagenes løsning – gull. Forlag har god erfaring med publisering, ulempen er at det ofte vil være en tids embargo. Veldig vesentlig med støtte til finansiering. Forskere som får publiseringsstøtte må publisere OA. 45 % av alle artikler skal være open access i 2013-2014, men ikke begrenset til gull eller grønn (institusjonelle arkiv). Ideen om OA er så vesentlig at man ikke kan vente på en perfekt løsning.

Grønn: «Den grønne veien» innebærer at forskeren arkiverer en kopi av en artikkel publisert i et ordinært, abonnementsbasert tidsskrift i et åpent, digitalt arkiv, eks UiS Brage. En del tidsskrift opererer med sperrefrist for kopier, og en del utgivere tillater ikke egenarkivering overhodet.
Gull: «Gullveien» går ut på å publisere artikler i tidsskrift som er åpne for alle lesere på nettet. Disse tidsskriftene finansieres ofte gjennom en avgift artikkelforfatterne må betale.
Hybrid: En del utgivere tilbyr forfatterne å kjøpe fri artikkelen, slik at den er fritt tilgjengelig i ellers tilgangsbegrensede tidsskrift. Forskningsmeldingen åpner også for denne modellen, «så fremt de samlede tilgangskostnadene til hybridtidsskriftene ikke øker.»

Open Access USA
Omstridt avtale mellom National Institutes of health (NIH) og forlag i 2008 om grønn OA publisering innen fagområdet biomedisin med 12 mnd embargo. Etter rundebordskonferanse 2010 ble OA for vitenskapelige publikasjoner nedfelt i loven American Competes Act, undertegnet av Obama i 2011. Direktiv sendt til forlag med bestemte krav. Høring i kongressen 2012 – ledet til avtalen Public Access Memo i 2013 hvor forlag har må oppfylle bestemte krav i løpet av året ang statistikk, arkivering, bruke allerede eksisterende økonomiske midler

Bibliotekets oppgave er å forbedre samfunnet, de skal bryte barrierene av tid og rom, vi ser begynnelse på en ny storhetstid for bibliotek mener Jill Emery fra Portland State University. Bibliotekarer kan organisere all kunnskap som fins. En undersøkelse blant de store tidsskriftforlagene i 2012 spurte hvilken rolle bibliotekarene ville få hvis all vitenskapelige publisering ble OA om kort tid. Bibliotek er interessante i denne sammenheng fordi de kjenner institusjonenes utvikling og behov og har mye kunnskap om publisering. Bibliotekenes strategi må være å ta kontakt, ikke vent på invitasjon, søke økonomisk støtte, gjøre seg kjent med standarder og støttespillere.

Solveig Kavli fra UIB holdt foredrag om nettkurset «Søk og skriv». De har fokus på etikk, hvordan få studentene til å følge de etiske reglene som universitetet har bestemt i oppgaveskriving ? Det teoretiske grunnlaget er hentet fra pedagogen John Dewey: learning by doing. Kurset utfordrer studentene på hva som er ventet av en akademisk tekst. Google analytics ble brukt for å sjekke bruk, det viste seg at studentene ikke brukte søkesiden, dermed måtte kurset evalueres. Brukerne var fornøyde med delen om kilder og referering, men hadde problemer med at det var 2 nivåer for bachelor og master. Ny versjon er på plass med 4 hovedpunkt: søking, lesing skriving, kildebruk og referanser. Studentene må finne ut om informasjonen de har skaffet er brukbar. Stephen Toulmins modell for argumentering er brukt. Kurset lærer om hvordan skrive, strukturering, skriving som prosess, minner om å bruke vitenskapelig litteratur. Studentene må forklare hvorfor de velger sine kilder. Det blir oppfordret til å bruke tid på søking, ikke alle setter av nok tid til dette.

Et foredrag hadde tema om hvorfor forskningsevaluering, dvs måling av forskeres prestasjoner – er relevant for bibliotekarer. Institusjonelle arkiv og forskningsinformasjonssystem som CRIStin er ofte drevet fra fagbibliotekene, derfor er bibliotekarenes rolle økende på dette feltet. Forskere trenger å vite hvilke tidsskrift det er lurt å publisere i, hvilke som blir mest sitert, der har bibliotekene verktøyet, ISI Journal Citation Report. Særlig PhD studenter er uerfarne og trenger støtte. Bibliotekets framtid er å støtte forskere

The new digital student s, Lynn Silipigni, OCLC
http://www.youtube.com/watch?v=SjgzqAjq3Ew

Ho har gjort flere undersøkelser og sett på endringer i bruk av informasjon og informasjons-innhenting.

2006 og 2010. Mange studenter går kun elektronisk, aldri på biblioteket. Bruker google. Mye har endra seg – tidligere lokalt, nå globalt. Fra trykt til elektronisk. 84 % av brukeren starter sitt søk via en søkemotor, ofte google eller Wikipedia. Lettvint og behagelig! Biblioteket må bygge sin service i forhold til studentenes arbeidsmåte (tidligere motsatt). I undersøkelsen svarer studentene at de ikke ser på elektroniske ressurser som bibliotekets ressurser/»materiale». Vi assosieres med bøker. Ofte vanskelig å navigere i bibliotekets web-sider. Flere forskere har lært seg informasjonsinnhenting selv. Lærer dette videre til studentene. Dårlig! Vi må starte opplæring tidligere.

99.5 % av de spurte i undersøkelsen bruker e-tidsskrifter som sin hovedkilde. E-tidsskrifter besøkes kun noen få minutter, enkle søk, ser kun på noen få sider, ofte vanskelig med backfiles. Innholdet blir ofte oppdaget via google. Samtidig svarer 90 % at individuell, personlig ekspertise er en viktig ressurs!!!

«The learning black market» – for eksempel bruker studentene wikipedia, googl og lignende, men ikke legitimt. De velger derfor ikke å sitere derfra.

Hva kan vi endre! Mobil tilgang er viktig. Forbedre og forenkle tilgangen. Fulltekst. Vi må reklamere for oss selv. Være der studentene trenger oss. Ha brukeren i tankene hele tida når vi gjør noe. Treffe så mange som mulig.

University of Washington har de bibliotek-ansatte lagt inn stoff og lenker i wikipedia, som jo studentene bruker, selv om de ikke vil innrømme det. Da blir studentene vist videre til kvalitet.

The student-information relatonship: a perspective of its evolution
Joshua James Harding, Warwick Medical School (slide nr 9, 10, 12, 14)
http://www.slideshare.net/UKSG</a
Studerer medisin. Før bøker, nå bruker han kun Ipad. Bruker penn på Ipad’en og skriver inn notater (huske ved å skrive). Kan søke på tvers av alt ha har. Effektivt! Bruker Ipad’en hele tida; på sykehuset, sjekker notater, fakta, medisiner osv. Dropbox. Synkroniserer alle enheter.

Mange studenter han snakker med, synes måten han jobber på er lur og de har lyst selv, men vet ikke hvordan de skal gjøre det (kan ikke nok).

Han synes ikke forlagene enda har utnytta e-bokas potensiale fullt ut – interaktive lærebøker.

Barrierer og utfordrninger på veien for å bli en hel-digital student: bl.a bibliotekarer, forlag, veiledere, pris, ulike plattformer, gratis offline e-bøker inkl. med papir-utg., ulike app’er for å kunne lese.

Han ønsker interaktive lærebøker i pdf-format. Kunne ta notater i dem. Institusjonelle abon på ulike app’er, en plattform, en online butikk +++
Don’t look at needs: analyse the “jobs-to-be-done»
Ken Chad, konsulent med eget firma, (steppa inn på kort varsel)

Snakket om kundens behov – vårt tilbud – våre konkurrenters tilbud. OVERLAPPINGEN mellom disse. Vi må jobbe mot dette punktet hvor overlappingen er.

Studentene vil ikke ha biblioteket. De er på jakt etter «resultatet», ikke opptatt av de ulike søkeportalene de må via. Jakter kun på resultatet – som til sist er vitnemålet. Vi og andre bedrifter har brukt masse tid på å gjøre ting lettere for studentene.

Vi må stille flere spørsmål i forhold til studentene og vår jobb. Hva vil de, hvor, hvorfor…. Analysere muligheter og løsninger. Hvordan møter vi studentene og deres krav, barrierer, kostnader….. Hva er de viktige jobbene for oss? Vi må tenke «out of the box». Tørre tenke nytt og se på vår rolle i institusjonen. Hvorfor skal våre kunder/lånere bruk oss?
HK KKH

Legg igjen en kommentar

Creating Knowledge VII – Lund, Sweden, 14.-16. august 2013

Inger_Lund The conference Creating Knowledge VII  was held between 14th and 16th of  August in Lund in Sweden.

The conference highlighted information literacy and its role in the transformation of the learning process. It aimed to demonstrate how cross-professional collaboration in higher education leads to a win-win situation for all collaborators.

The University Library of Stavanger were represented by two speakers: Anne Beth Våga and Inger Gåsemyr. The very first day of the conference they presented their roundtable session «Developing library e-learning courses – how to make a fruitful collaboration?» About 32 colleagues attended and they got a short presentation of the three e-learning courses developed by the library and an overview of how the library and the department for web-based education at the university worked to realize the courses. Afterwards the participants worked together in small groups and discussed key matters from the presentation. Each group made summaries and they are published below.

Read the presentation here; Creating KnowledgeVII_Gasemyr_Vaga

Read the summery from the roundtable discussions here; Roundtable discussions

Powerpoint presentation; Lund_CK 2013

The University Library of Stavanger’s E-learning course in English: Writing thesis, using sources

,

1 kommentar

Open Repositories 2013

8.-12. Juli 2013 ble den 8. Open Repositories-konferansen avholdt på vakre Prince Edward Island ved østkysten av Canada. Konferansen fokuserer hvert år på forskjellige temaer rundt Open Access og åpne vitenarkiv. I år var det hele 305 deltakere fra 24 land.  Konferansen tiltrekker seg vanligvis både bibliotekarer som jobber med arkivene og IT-folk som utvikler systemene og programvaren (DSpace hos oss) og som drifter arkivene.

Hovedtemaet for årets konferanse var «Use, Reuse, Reproduce» altså bruk og gjenbruk av data slik at det blir mulig å reprodusere resultater eller etterprøve vitenskapen. De første årene – frem til nå kan man kanskje si – har nok arkivene først og fremst fokusert på ren tekst slik at det samles og presenteres mange tidsskriftsartikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger og lignende. I den senere tid har mange innsett at nå kan og bør vi også bruke arkivene til å presentere forskningsdata – koder, programvare, statistikk, laboratorienotater osv., og begge hovedtalerne hadde interessante tanker om dette som utfylte hverandre.

Konferansen varer en hel uke, og vi begynte med friskt mot med workshops på mandag morgen. Den offisielle åpningen var likevel på tirsdagen, og da fikk vi høre åpningstalen. Den var av Victoria Stodden fra Stanford University, som jobber med statistikk i tillegg til OA. Hennes hovedpåstand var at vi har en troverdighetskrise innenfor vitenskapelig publikasjon. Hun mente at nå er vi kommet dithen at det er ikke lenger nok å bare ha et institusjonelt arkiv der vi samler informasjon og artikler, nå må vi tenke større: vi må tenke over hva vi vil med den informasjonen vi har samlet, og hvordan den kan best utnyttes. Hun argumenterte for at vi kan ikke se isolert på vitenskapelige artikler, vi må også ha dataene som underbygger artikkelen; vi må ha programvare, algoritmer, datasett osv. I vitenskapen er det viktig å ha begge deler – hver for seg er disse av liten nytte eller interesse, det er kun når vi har både artikkelen og datasettet at vi kan se hele bildet. Har vi en påstand i en artikkel uten noe måte å kunne etterprøve den på, eller gjenskape resultatene; ja da har vi en troverdighetskrise!

Mange offentlige forskningsorganisasjoner som deler ut økonomisk bidrag har nå også forstått dette; og krever at der de bidrar med penger, skal både resultat og data gjøres åpent tilgjengelig; uten at dette nødvendigvis blir gjort. Her er det rom for forbedringer! Data kan være alt som støtter opp om eller utdyper de påstander som fremsettes i artikkelen; datasett, programvare etc.

Noen tanker om opphavsrett hadde hun også. Selv om hun først og fremst snakket ut i fra amerikansk lovgivning og et amerikansk perspektiv, er problemstillingene vi møter de samme; de store forlagene sitter med opphavsretten og er ikke alltid villige til å dele på bekostning av sin profitt.

Disse tankene ble så også videreutviklet og utdypet i den avsluttende talen av Jean-Claude Guédon. Dr. Guédon er professor i comparative literature ved Université de Montréal, og en spesialist på området digital kultur, internettstudier og elektronisk publisering.

Han hadde mange interessante tanker om det som Stodden kalte troverdighetskrisen, og henviste til et eksempel der en nederlandsk forsker, Diderik Stapel, hadde jukset i mange år. 30 av hans artikler var baserte på fabrikerte data! Hvordan kunne det ha seg at dette ikke ble oppdaget under fagfellevurderingen eller av redaktørene? Forskeren hevdet at det var så stort press på ham for å publisere gode artikler, i de mest prestisjefylte tidsskriftene, at han ikke klarte å la være. Guédon snakket mye om kvalitet og utmerkelse, og forholdet mellom disse to begrepene. Kan man være en god forsker – og produsere «kvalitetsforskning» uten at man er utmerket? Er det så mye press på forskere at noen føler seg tvunget til å jukse?

Hvis dette er tilfellet, hvordan kan det ha seg, og hvordan kan arkivene bidra med løsningen på problemet? Ved å tilgjengeliggjøre vitenskapelige artikler, demonstrasjoner, koder osv. i åpne arkiv, kan bedrag avdekkes og troverdigheten gjenopprettes, men arkivene må hele tiden passe på balansen mellom enkel tilgjengelighet og graden av attraksjon (hvor attraktivt er det å søke i arkivene for å finne den nødvendige informasjonen). Og ikke minst var han tydelig på at vi må innse at kvaliteten på artikkelen ligger nettopp i artikkelen, ikke i tidsskriftet, og i forfatteren, ikke i redaktøren.

Hvordan kan vi så få forskere til å stole på og støtte opp om vitenarkivene? Mange forskere er fremdeles opptatt av de tradisjonelle tidsskriftene, det er disse de kjenner og leser, og gjerne vil publiseres i. Skal vi bruke pisk eller gulrot? Guédon argumenterte for hvor viktig det er at toppledelsen er involvert og bruker pisken til en viss grad, f eks kan de fatte vedtak om at alt som *kan* legges inn, *skal* legges inn.

En annen ting er holdningsarbeid, men ettersom OA blir mer og mer utbredt, ser vi heldigvis at vitenarkivene vinner frem og mange ser fordelene ved å spre forskningen sin i nye, lett tilgjengelige kanaler. I tillegg er det gjerne konkrete ting vi kanskje kan innføre, i et annet foredrag hørte vi f eks om en ny ISO-standard for vitenarkiv: ISO 16363:2012 Space data and information transfer systems — Audit and certification of trustworthy digital repositories. Å kunne henvise til en offisiell standard kan kanskje være utslagsgivende for enkelte forskere som vurderer om de skal legge ut sine publikasjoner, og hva kan det bety for dem som søker etter informasjon, og finner en artikkel i et arkiv? Har de med vilje søkt i et arkiv, eller har de kommet inn via Google? Spiller det noen rolle? Biblioteket på prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology (MIT) er blant dem som har innført denne standarden, og bibliotekar Nancy McGovern fortalte litt om standarden og praksisen.

Foruten de vanlige presentasjonene var det også workshops og posterpresentasjoner og pauser med anledning til å mingle, noe som gir en enestående anledning til å prate uformelt med folk og høre hvordan andre gjør ting, og eventuelt få med seg praktiske tips og råd.

En person fortalte for eksempel at hun konsentrerte seg om PhD-studentene fordi de representerer fremtidens forskere, og hun kan da forhåpentligvis opprette et godt forhold til forskerne tidlig i deres karriere. En annen fortalte at på deres universitet (University of Warwick, England) tvitret de hver eneste artikkel som ble lagt ut – selv om dette ikke alltid falt i god jord hos Twitter, som anklaget dem for «spamming»! Flere andre hadde arkiv som tillot opprettelsen av profiler for forskerne, gjerne med bilde og noen linjer om deres forskningsfelt og hva de selv syntes var de viktigste artiklene, noe forskerne syntes var positivt. I tillegg var det et spennende foredrag om ORCID – en ny ID for forfattere som skal knytte dem sammen på tvers av forskjellige databaser, arkiver og tidsskrift, slik at man lett kan følge en forfatter. Det vil også bidra til å skille mellom forskjellige forfattere med like navn.

Til slutt noen ord om fremtiden. OA er et område som endrer seg raskt, så her gjelder det å forsøke å henge med i svingene. Hva tror vi blir viktig, både for forskerne og bibliotekarene, og hva med brukerne? Hva tror vi blir fremtiden for arkivene? Ingen har noen fasit her, men nøkkelord vi kom opp med inkluderte forskerprofiler, samarbeid med f eks en universitetspresse eller universitetets eget forlag hvis det finnes, fokus på metadata, mer støtte til forskerne i publikasjonsprosessen, forvaltning av ressursene våre, tilgjengelighet og ikke minst, tilrettelegging.

Hvis OA virkelig skal bidra til tilgjengeliggjøring, må det være for alle, og vi må også tilrettelegge for svaksynte og andre med funksjonshemninger. Vi må være årvåkne, for i følge diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som nylig ble utvidet, skal eksisterende løsninger for nettsider være tilpasset universell utforming innen 1. januar 2021, og nye nettsider og IT-løsninger skal utvikles med tanke på universell utforming fra 1. juli 2014. For oss betyr det kanskje at vi må se på både oppsettet av arkivet, og også nye dokument som lastes opp. Må f eks PDF erstattes av PDF/A, eller PDF/UA? Her er det mye å tenke over og ta tak i, i løpet av årene som kommer!

Så hva med oss her på UiS? Noen av de tingene jeg har lyst til å innføre kan vi ikke gjøre uten Bibsys, det gjelder f eks ORCID (http://orcid.org/), forskerprofiler og autoritetsregister.

Det kommer forhåpentligvis etter hvert – det blir vel anledning til å diskutere dette neste gang vi treffer noen fra Bibsys, enten det er på OA-dagen i september eller på Munin-konferansen i november.

Ting vi kan begynne å gjøre: Være mer obs på dette med datasett osv. når vi får inn artikler fra Tek-Nat, og vi kan gjerne begynne å tvitre lenkene når vi legger ut nye spennende artikler.

, , ,

Legg igjen en kommentar