Arkiver for oktober 2010

Nettleseren i Kindle

Første utgave av Kindle hadde en nettleser som var direkte latterlig. Den nye utgaven (Kindle 3) har en som er mye bedre, faktisk helt på grensen til brukbar. Jeg tenkte at jeg skulle teste om den kan benyttes til å hente ressurser fra bibliotekets nettside. Det kan den ikke. For det første er den ikke i stand til å åpne nye vinduer og ha flere vinduer åpne på en gang. Det ekskluderer de fleste lenkene vi har lagt inn. For det andre knytter den seg tydeligvis ikke til universitetets nett selv når den brukes på campus. Jeg testet på kontoret mitt, og fikk beskjed om at jeg ikke hadde tilgang til ebokbasen ebrary. Jeg prøvde derfor å logge på vår proxyserver, men det var ikke mulig. Med andre ord er Kindle 3 i realiteten ubrukelig hvis en vil benytte ressurser på våre sider.

Jeg lurer litt på hva Amazon vil med nettleseren i Kindle. Siden den forbedres i nye utgaver er det tydelig at de legger arbeid i den, men den ligger i «bakrommet» Experimental, og den vil nok ikke akkurat gi de som utvikler iPad og lignende nettbrett søvnløse netter. Mp3-spilleren som ligger i Experimental gidder jeg ikke en gang å skrive om, den er bare sorgen.

Hvilke konsekvenser har dette for oss? Det betyr at all informasjonen som ligger på vår side vil være utilgjengelig i Kindle hvis en ikke først laster den ned som PDF. Enkelte databaser har restriksjoner for nedlasting, disse vil ikke kunne brukes i det hele tatt i Kindle.

Det er mye entusiasme i en del universitetsmiljøer rundt bruk av Kindle som lesebrett for universitetsstudenter. Jeg har litt problemer med å dele denne entusiasmen. De begrensningene Kindle har utelater den etter min mening fra å være det komplette redskap for universitetsbruk. Da har jeg mer tro på nettbrett som iPad og dets etter hvert mange konkurrenter. Kindle er relativt bra å lese på, i alle fall hvis det du leser er kjøpt hos Amazon, men i en studiesituasjon trenger en mye mer enn det.

(Synes du som leser jeg er helt på villspor som skriver dette? Du henvises da til kommentarfeltet.)

John David

Legg igjen en kommentar

Christin seminar 12.10.2010

Current Research Information System in Norway (Christin) skal bli et nasjonal system for forskningsinformasjon gjeldende for institusjoner i universitet- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetakene. Har ambisjon om å dekke alle norske forskningsmiljer på sikt. Skal samle Norge til ett forskningsrike. Formålet er å gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig for alle. Man regner med økt samfunnsmessig utbytte ved å se på forskning i flere institusjoner i sammenheng. Christin skal ha en resultatmodul (NVI), en prosjektmodul og en kompetansemodul. Systemet skal også inneholde register og brukerinstitusjoner, personregister over norske forskere og register ogver fagområder det forskes ved. Det skal opprettes et tvisteorgan for publikasjonsdata. Bygger på et europeisk system: eurochris

Kunnskapsdepartementet styrer Christin, UiO er vertsorganisasjon. Det er avsatt 20 årsverk av dem er 6 årsverk overført fra ABM-utvikling til arbeid med konsortieavtaler og biblioteksoppgaver.

Norsk vitenskapsindeks (NVI) er Christins publiseringsdatabase. Formålet er å dokumentere vitenskapelig publisering og rapportere til finaniseringssystemene. Fra 1. 1. 2011 skal alle 3 sektorer bruke NVI for dokumentasjon av vitenskapelig publisering. Det er funksjonaliteten i Frida som videreføres, Frida er brukt av flere universitet tidligere, ForskDok fra Bibsys skal ikke brukes lenger. Adressen forfatterne har brukt på publikasjonen skal ligge til grunn for kreditering og registrering i ett felles system innebærer at hver publikasjon kun registreres en gang. Ingen kan rapportere publikasjoner uten at alle deltakende institusjoner har godkjent rapporteringen. Alt som er registrert i Frida og ForskDok skal konverteres til NVI.

Open access. Regjeringen sier at all offentlig finasiert forskning skal være åpent tilgjengelig. Det skal formuleres krav som sikrer at NVI bidrar til at en større del av vitenskapelige artikler blir åpent tilgjengelig ved hjelp av intergering mot åpne arkiv. Viktigste krav er at NVI skal inneholde funksjonalitet for innlevering av fulltekstdokumenter til institusjonelle arkiv og inneholde funsjonalitet for viderekopling til fulltekstdokumenter.

UHR’s publiseringutvalg har som oppgave å behandle prinsipielle spørsmål og tvilstilfeller ifm rapportering av publikasjoner og inkludering av publikasjonskanaler på nivå 1. Fagråd avgjør om publikasjoner oppgraderes til nivå 2, publiseringsutvalget koordinerer dette. Alle kan melde inn nye kanaler til NSD innen 31.12. Tilbakevireknde kraft for inneværende år. Nasjonale fagråd nominerer til nivå, har egen frist. Utvalget jobber særlig med kvalitetssikring ifm rapportering og publikasjonskanaler. HK

Legg igjen en kommentar

Rock on!

Finnene er eksemplariske verter som vet å underholde gjestene!

Bibliotekdirektøren ved Alto-univeritetet slo til med rockeband med sine mannlige bibliotekarer etter middagen mandags kveld – nå venter vi at Espen og co skal gjøre det samme. 🙂

Beklager at bildekvaliteten er så dårlig, vi hadde bare et mobilkamera uten blits.

-Linda

Legg igjen en kommentar

Kollektiv samling og ressursdeling i Illinois

Vi hadde også foredragsholdere fra utenfor Norden; Lynn Wiley kom fra University of Illinois, for å snakke om deres konsortium bestående av over 150 bibliotek. Her handler det kun om bøker (monografer) ikke om tidsskriftsartikler.
Maximising the collective collection – in Illinois I-Share: assessing our buy to share potential.
Konsortiet Carli dekker kun staten Illinois, men har likevel 150 medlemmer i UHS-sektoren / museer osv. De har foretatt en analyse over 5 år– hele konsortiet, ikke bare University of Illionois (UIU i OCLC).
Spørsmål de stilte:
• Hva ble kjøpt inn?
• Hva ble brukt?
• Er det hull i samlingen?
• Hvem kjøpes det inn fra? Hvilke forlag?
• Hvordan kan vi balansere adgang og eierskap?
De ønsker å oppnå:
• Gå over mer og mer til å kjøpe inn på forespørsel (’PDA’ = Patron driven acquisition) istedenfor å prøve å forutse behov
• Kjøpe inn tittel for tittel, unngå pakkeløsninger!
• E-bokpakker : vanskelig og dyrt, ikke mange e-bøker tilgjengelige tittel for tittel, bare i pakker. Ikke mulig å oppnå ennå.
I katalogen kan lånerne se hvilke bibliotek som har boka. Hvis en låner ønsker en bok, får de den – det er ikke slik at hvis universitetsbiblioteket har boka, vil de ikke fjernlåne!
Utfordringer :
• Universitetet er i teorien støttet av det offentlige, men pengene kommer ikke
• Det kreves en kulturendring for å få folk til å forstå at det skal være en kollektiv samling som skal komme ALLE til gode, ikke bare egne brukere

Mer info her: http://www.nrl.fi/nordicILL2010/wiley.pdf

Legg igjen en kommentar

Biblan svarar – ikke lenger chattetjeneste

Åsa Berglund fra Malmö Stadsbibliotek fortalte at interessen for chattetjenesten «Fråga biblioteket» i Sverige minker stadig. Antall henvendelser har gått ned fra ca. 25 000 i 2007 til ca. 18 500 i 2009.  De satte derfor i gang med et prosjekt for å lage en ny tjeneste. Bibliotekene fikk hjelp av et kommunikasjonsbyrå til å lage en virtuell referansetjeneste som skulle ha et nytt navn, ha en bedre og enklere plattform og ikke minst være mer «tiltrekkende». Tjenesten er ennå ikke lansert, men har fått navnet:
BIBLAN SVARAR
Svarene skal kunne gis på Facebook eller på sms. De har valgt å ikke bruke chattetjeneste for at chat ikke egner seg til å gi utfyllende svar. Biblan svarar vil bli betjent av tre kategorier av personer: De som skal videreformidle henvendelser, generalister og spesialister innenfor ulike fagområder. De som vil vite mer kan lese innlegget her:
http://www.nrl.fi/nordicILL2010/berglund.pdf

Kristin

Legg igjen en kommentar

Nytenkning rundt ressursdeling

Et av innleggene ble presentert av Poul Erlandsen fra Det Kongelige Bibliotek i København.
Tittelen på dette var ”Rethinking Resource Sharing Initiative – achievements and new goals”. Det Kongelige bibliotek er med i en gruppe biblioteker som har samlet seg om et manifest.
Hovedpunktene i manifestet er:
• Ha kun de restriksjoner som er helt uungåelige
• La brukerne få velge format / leveringsmetode
• Global adgang anbefales / oppmuntres
• Resurser bør deles fritt mellom bibliotek og kulturinstitusjoner
• Referansetjenester er viktige for ressursdeling
• Tilby tjenester til en rimelig pris – bedre å ta betalt enn å avslå helt
• Alle er (potensielle) bibliotekbrukere – gjør det enkelt å bli medlem

Bibliotek.dk er en database for danske offentlige bibliotek, der brukerne kan selv velge på hvilket bibliotek de ønsker å hente materiale; uavhengig av hvilket bibliotek som har dokumentet.
Søker man et dokument som er utlånt fra det lokale bibliotek, får brukeren beskjed om når det ventes tilbake; og kan selv bestemme om de ønsker å reservere og vente, eller straks bestille et eksemplar fra et annet bibliotek.
Flere medlemmer ønskes i gruppa – flere bibliotek oppfordres til å signere manifestet! Kanskje vi også skulle revurdere vår fjernlånspolitikk?

Det finnes mer informasjon her  http://www.nrl.fi/nordicILL2010/erlandsen.pdf og her: www.rethinkingresourcesharing.org.

-Linda

Legg igjen en kommentar

Kulturendring i bibliotekene – samle ressursene

Mange av innleggene på Nordic ILL handlet om en kulturendring i bibliotekene. Et godt bibliotek betyr ikke lenger at samlingen av bøker og tidsskrifter er størst mulig! Bibliotekene må dele på ressursene. Deborah Shorley fra United Kingdom Resource Reserve (UKRR) understreket dette i sitt innlegg. I Storbritannia ble det etter initiativ fra myndighetene opprettet et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom 29 universitetsbibliotek og British Library for å redusere areal brukt til tidsskriftmagasiner. Det er brukt store arealer til å ta vare på tidsskrifter som er i svært liten bruk. Hensikten med prosjektet er todelt: En sikrer at tidsskriftene er tilgjengelige for forskning, samtidig som det frigjør arealer på de ulike universitetene! Britiske myndigheter betaler 29 Euro for hver hyllemeter med tidsskrifter som universitetsbibliotekene leverer til British Library. Bibliotekene er i tillegg garantert å få tilsendt kopi av alle artikler de trenger i løpet av 24 timer. Det er en ide som kan være verdt å tenke på i Norge også. Les mer om UKRR her:
http://www.nrl.fi/nordicILL2010/shorley.pdf

Bildet fra biblioteket ved Imperial College viser et areal som tidligere ble brukt til tidsskrifter.

Kristin

Legg igjen en kommentar

Nordisk konferanse om ressursdeling, referanse og samlingsutvikling

Linda og jeg var på 9th Nordic ILL Conference i Esbo, Finland 04.-06.10.10. Det var en inspirerende og lærerik konferanse, der vi ble kjent med mange nordiske kolleger. Konferansen ble holdt på Hanasaari, et svensk-finsk kultursenter, et fantastisk flott sted.
http://www.hanaholmen.fi/sv/om-hanaholmen/presentation
Vi vil etter hvert legge ut noen av de innleggene som har interesse for flere enn oss på Brukerservice.  Lenke til konferansen finner her http://www.nrl.fi/NordicILL2010/

Kristin

Legg igjen en kommentar